21 iunie 2011

Albert Einstein (1879-1955) - Vreau să ştiu gândurile lui Dumnezeu

Distribuie pe Facebook
Vă oferim astăzi câteva citate din Albert Einstein, una dintre marile personalităţi realizate ale tuturor timpurilor.


“My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind.”

„Religia mea constă într-o admiraţie umilă a spiritului superior nelimitat, care se revelează în detaliile neînsemnate pe care suntem capabili să le percepem cu mintea noastră slabă şi limitată.”

▫▫▫

“We should take care not to make the intellect our God; it has, of course, powerful muscles, but no personality.”

„Ar trebui să avem grijă să nu facem din intelect Dumnezeul nostru; el are, desigur, muşchi proeminenţi, dar nicio personalitate.”

▫▫▫

“I want to know God's thoughts; the rest are details.”

„Vreau să ştiu gândurile lui Dumnezeu; restul e detaliu.”

▫▫▫

“Imagination is more important than knowledge.”

„Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea.”

▫▫▫

“A human being is a part of a whole, called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest... a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.”

„Fiinţa umană este o parte a unui întreg, numit de noi ‚univers’, o parte limitată în timp şi spaţiu. Ea are experienţa sinelui propriu, a gândurilor şi sentimentelor sale ca fiind separate de rest... un fel de iluzie optică a conştiinţei. Această iluzie este un fel de închisoare pentru noi, limitându-ne la dorinţele personale şi la afecţiunea pentru câteva persoane mai apropiate nouă. Strădania noastră trebuie să fie aceea de a ne elibera din această închisoare prin lărgirea cercului nostru de compasiune pentru a cuprinde toate creaturile vii şi întreaga natură, în frumuseţea ei.”

▫▫▫

“Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the Gods.”

„Oricine îndrăzneşte să îşi aroge rolul de judecător al Adevărului şi Cunoaşterii este spulberat de râsul Zeilor.”

▫▫▫

“Science without religion is lame. Religion without science is blind.”

„Ştiinţa fără religie este şchioapă. Religia fără ştiinţă este oarbă.”

▫▫▫

“We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”

„Nu putem rezolva problemele folosind acelaşi mod de gândire ca atunci când le-am creat.”